Algemene voorwaarden | The Pillows Shop - The Pillows Shop

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de Neutrale Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie. Alle irrelevante onderdelen zijn verwijderd; alle andere delen zijn grotendeels ongewijzigd gebleven.
 
Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - Het contract
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de herroepingstermijn
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - De prijs
Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 12 - Levering en uitvoering
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
Artikel 1 - Definities
De volgende definities zijn van toepassing in deze algemene voorwaarden:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verkrijgt via een overeenkomst op afstand, en de ondernemer of een derde partij deze producten levert in overeenstemming met een overeenkomst tussen die derde partij en de ondernemer;
2. Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - met inbegrip van e-mails - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige gebruik of raadpleging mogelijk maakt gedurende een periode die in overeenstemming is met het doel waarvoor de informatie is bestemd en die de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie vergemakkelijkt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: Thepillowsshop.com B.V. zoals beschreven in artikel 2 hiervan;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten, waarbij uitsluitend of gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met het moment dat de contract is gesloten;
9. Modelformulier voor herroepingsrecht: het Europese modelformulier voor herroepingsrecht dat is opgenomen in bijlage I van deze algemene voorwaarden. De ondernemer is niet verplicht om bijlage I ter beschikking te stellen als de consument geen herroepingsrecht heeft met betrekking tot zijn bestelling;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor communicatie over het aanbod gedaan door de ondernemer en het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Thepillowsshop.com B.V.
Geregistreerd adres: Koningslaan 19, 1075 AA in Amsterdam
Telefoonnummer en tijdstip waarmee telefonisch contact kan worden opgenomen met de ondernemer: +31 880 30 69 99
(bereikbaar van maandag tot vrijdag, tijdens kantooruren: 09:00 - 17:00)
E-mailadres: [email protected]
Kamer van Koophandel nummer: 70156042
BTW-identificatienummer: NL858165958B01
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand via de elektronische weg wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer, alvorens de overeenkomst op afstand te sluiten, aangeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en dat hij op diens verzoek kosteloos langs de elektronische weg of op een andere manier naar de consument kan worden verzonden. 
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen een goede beoordeling van het aanbod te maken. Als de ondernemer illustraties gebruikt, zullen deze een getrouwe weergave zijn van de aangeboden producten. De ondernemer is niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod.
3. Elk aanbod bevat informatie die de consument duidelijk maakt welke rechten en plichten verbonden zijn aan de acceptatie van het aanbod.
 
Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van hetgeen is bepaald in lid 4, tot stand op het moment waarop de consument het aanbod aanvaardt en de daarbij gestelde voorwaarden zijn vervuld.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onmiddellijk langs elektronische weg. De consument kan het contract ontbinden zolang deze acceptatie niet door de ondernemer is bevestigd.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als dat onderzoek de ondernemer goede redenen geeft om af te zien van het sluiten van de overeenkomst, dan heeft hij het recht om, onderbouwd door redenen, een bestelling te weigeren.
5. De ondernemer stuurt de consument uiterlijk bij het afleveren van een product de volgende informatie schriftelijk dan wel op een zodanige wijze dat de consument deze op een toegankelijke duurzame drager kan opslaan mee:
a. het kantooradres van de bedrijfslocatie van de ondernemer waar de consument klachten kan indienen;
b. de voorwaarden waaronder de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken en de wijze waarop dit gebeurt;
c. informatie over garanties en bestaande after-sales service;
d. de prijs, inclusief alle belastingen op het product; de kosten van levering voor zover van toepassing, en de wijze van betaling, aflevering van de overeenkomst op afstand;
e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroepingsrecht.
6. In geval van overeenkomst van langere duur is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht om een ​​overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de consument is niet verplicht om zijn reden (en) te vermelden.
2. De periode bepaald in lid 1 gaat in op de dag nadat het product door de consument is ontvangen, of een door de consument aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, of:
a. indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
 
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de herroepingstermijn
1. Gedurende de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover nodig om de aard, de kenmerken en werking van het product te kunnen beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product enkel mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die een gevolg is van een manier van omgaan met het product anders dan zoals toegestaan ​​in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt voordat de overeenkomst werd gesloten.
 
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Een consument die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, moet dit binnen de herroepingstermijn aan de ondernemer melden door middel van het modelformulier voor herroepingsrecht zoals opgenomen in bijlage I of op een andere ondubbelzinnige wijze.
2. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van melding als bedoeld in lid 1. 1, moet de consument het product retourneren of overhandigen aan (een vertegenwoordiger van) de ondernemer. Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden om het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval voldaan aan de termijn voor het retourneren van goederen als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument levert het product met alle relevante accessoires, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Indien de ondernemer niet heeft verklaard dat de consument deze kosten moet dragen of indien de ondernemer aangeeft bereid te zijn deze kosten zelf te dragen, dan is de consument niet aansprakelijk voor de kosten van het retourneren van goederen.
6. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zijn alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten die de ondernemer in rekening heeft gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of totdat de consument bewijst dat hij het product heeft geretourneerd, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen in btw-tarieven.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​als de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen; of
b. de consument is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 
Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die bestonden op de datum dat de overeenkomst werd gesloten. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een extra garantieregeling aangeboden door de ondernemer, fabrikant of importeur kan nooit van invloed zijn op de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens de ondernemer kan afdwingen als de ondernemer zijn deel van de overeenkomst niet nakomt.
3. Een extra garantie wordt gedefinieerd als elke toezegging van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of fabrikant die de rechten of vorderingen van de consument, meer dan die waarin de wet voorziet, verleent voor het geval dat hij zijn deel in de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 12 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen voor producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de levering niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst bericht. In dit geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na de ontbinding conform het vorige lid restitueert de ondernemer de consument het bedrag dat hij had betaald onmiddellijk.
5. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een door de consument eerder aangewezen en aan de ondernemer kenbaar gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover geen andere datum in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden betaald binnen 14 dagen na het ingaan van de herroepingstermijn, of bij gebrek aan een herroepingstermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de de overeenkomst. 
2. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de betreffende bestelling voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument is verplicht onmiddelijk onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden.
4. Indien een consument zijn betalingsverplichting (en) niet tijdig nakomt, nadat de ondernemer de consument heeft geïnformeerd over de te late betaling, heeft de consument 14 dagen de tijd om aan de betalingsverplichting te voldoen; als de betaling niet binnen deze termijn van 14 dagen plaatsvindt, is wettelijke rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag en heeft de ondernemer het recht om de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% van de onbetaalde bedragen tot € 2.500; 10% over de volgende € 2.500; en 5% voor de volgende € 5.000, met een minimum van € 40. De ondernemer kan afwijken van deze sommen en percentages die gunstig zijn voor de consument.
 
Artikel 14 - Klachtenregeling
1. Een consument die tekortkomingen bij de uitvoering van een overeenkomst heeft geconstateerd, dient alle klachten onverwijld, volledig en met duidelijke beschrijvingen, bij de ondernemer in te dienen per e-mail.
2. Een antwoord op klachten die aan de ondernemer worden voorgelegd, wordt binnen een termijn van 14 dagen verstrekt, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als wordt verwacht dat een klacht een langere verwerkingstijd vereist, zal de ondernemer binnen 14 dagen antwoorden, de ontvangst bevestigen en aangeven wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. De consument moet de ondernemer een termijn van ten minste 4 weken geven om de klacht in gezamenlijk overleg op te lossen. 
 
Artikel 15 - Geschillen
Op overeenkomsten gesloten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden, mogen niet ten nadele voor de consument zijn en moeten schriftelijk worden vastgelegd, of op een zodanige wijze dat consumenten deze gemakkelijk kunnen opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 
Bijlage I: Modelformulier voor herroepingsrecht
 
Modelformulier voor herroepingsrecht
 
(Dit formulier dient u enkel te gebruiken en te verzenden indien u gebruik wilt maken van het herroepingsformulier)
 
Thepillowsshop.com B.V.

Arnhemsestraatweg 62
6991 JG Rheden
[email protected] 

 
Plaats:
Datum: 
 
Betreft: ontbinding koop tijdens bedenktijd
 
Geachte heer, mevrouw,
 
Ik / wij * beroep mij hierbij op het herroepingsrecht en ontbind derhalve de met u gesloten overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [omschrijving van het product]*
 
- Besteld op * / ontvangen op * [datum ontvangst goederen]
 
* Verwijder of verstrek aanvullende informatie, indien van toepassing.
 
Ik verwacht mijn gedane betaling van € ________________ uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief retour op bankrekeningnummer ________________ ten name van ________________ te ________________. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Handtekening
 
Naam
Adres
E-mail adres
Telefoonnummer
 
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »